Privacy verklaring

 

Over Bewindvoering Texel

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is A.L. Malschaert h.o.d.n. Bewindvoering Texel, gevestigd aan de Postbus 50, 1790 AB Den Burg telefoonnummer 0613028102, www.bewindvoeringtexel.nl, email@bewindvoeringtexel.nl, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 57832668. 

 

Welke persoonsgegevens leggen we vast? 

Wij leggen de volgende persoonsgegevens vast: voornaam/voorletters, achternaam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, bankrekeningpasnummers, banksaldo’s, BSN nummer, inloggegevens van diverse websites, naam en geboortedatum van kinderen, gegevens omtrent de persoonlijke situatie. 

 

Waarom leggen wij persoonsgegevens vast? 

Wij werken voor u als bewindvoerder, budgetbeheerder of curator. Om deze functie goed uit te kunnen oefenen hebben wij deze gegevens nodig. Wij hebben immers inzage in uw bankgegevens, wij beheren uw vermogen, doen betalingen, hebben contact als uw wettelijke vertegenwoordiger met diverse instanties, controleren uw in- en uitgaven, vragen toeslagen, subsidies en teruggaves aan, doen uw belastingaangifte en al het overige dat noodzakelijk is als bewindvoerder, budgetbeheerder of curator. 

 

Hoe hebben we uw persoonsgegevens beveiligd? 

Bewindvoering Texel heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Er wordt gebruik gemaakt van software die voldoet aan de wettelijke vereisten. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, verzoeken wij u dat zo snel als mogelijk aan ons door te geven. 

 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 

Bewindvoering Texel deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de taak als bewindvoerder, budgetbeheerder of curator, of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 

Bewindvoering Texel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening, tenzij we op grond van een wettelijke regeling de gegevens langer moeten bewaren. Aansluitend aan deze periode worden de persoonsgegevens vernietigd. 

 

Welke rechten heeft u? 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage kunt u ook, evenals een verzoek tot correctie of verwijdering, via email (email@bewindvoeringtexel.nl) of per post (Postbus 50, 1790 AB Den Burg) aanvragen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, binnen de mogelijkheden van de aard van de verhouding tussen u en Bewindvoering Texel.